Privacyverklaring 

 AMable Nails & Beauty is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: 

Adres: Vuntestraat 11 9690 Kluisbergen
Tel: 0468/11 78 73
Website: https://www.amablenails.be

Anke Meulewaeter is de functionaris gegevensbescherming van AMable Nails & Beauty. Zij is te bereiken via info@amablenails.be.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

AMable Nails & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces wanneer u iets koopt in onze webshop.

Wanneer u in onze webshop rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem. Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.

Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

    – Voor- en achternaam
    – Adresgegevens
    – Telefoonnummer
    – E-mailadres
    – Geboortedatum
    – IP-adres
    – Eventuele gezondheidsgegevens
    – Eventuele (voor en na) foto’s
    – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amablenails.be, dan verwijderen wij
deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AMable Nails & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (contact i.v.m. afspraken of de eventuele annulatie daarvan, …);
– Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief (na uw toestemming);
– Eventuele verzending van een persoonlijke wenskaart;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Om de voortgang/aanpassing van behandelingen te monitoren (gezondheidsgegevens en voor/na foto’s);

(Voor- en na) foto’s kunnen worden gebruikt op sociale media indien u hiervoor uw mondelinge toestemming geeft.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AMable Nails & Beauty neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AMable Nails & Beauty) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amable Nails & Beauty bewaart uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

AMable Nails & Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AMable Nails & Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies die wij gebruiken

De website/webshop van AMable Nails & Beauty gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AMable Nails & Beauty gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

One.com

Onze winkel wordt gehost door One.com. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

 

Betaling

Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. (Zie ‘Diensten van derden’).

 

Diensten van derden

Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren. Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan deze privacyverklaring of de algemene voorwaarden van onze website.

 

Links

Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AMable Nails & Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amablenails.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AMable Nails & Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Om uw persoonsgegevens te beschermen neemt AMable Nails & Beauty de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@amablenails.be

 

Wijzigingen

AMable Nails & Beauty behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig.
Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website. Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.